SYSTEMY DACHÓW PŁASKICH SOPREMA - ODPORNOŚĆ OGNIOWA NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE

W ubiegłym roku w samych pożarach budynków mieszkalnych zginęło 360 osób, a 1859 zostało rannych. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu te statystyki przedstawiały się dużo gorzej. Dziś, właściciele, projektanci i wykonawcy, dzięki takim firmom jak SOPREMA, mogą zapewnić budynkom bezpieczeństwo przeciwpożarowe także w zakresie przekryć dachowych. Podejmując świadome decyzje, dotyczące wykorzystanych materiałów, mogą zastosować takie, których odporność ogniowa gwarantuje bezpieczeństwo w tym zakresie od dnia ich zaprojektowania, poprzez budowę, aż do końca cyklu życia budynku.

Chociaż podstawową funkcją przekrycia dachu jest zabezpieczenie budynku przed wpływami atmosferycznymi, równie istotna jest ochrona przeciwpożarowa, którą zapewnia odporność ogniowa stosowanych rozwiązań. To właśnie dzięki wyeliminowaniu łatwopalnych materiałów i wprowadzeniu innych wymagań, np. w zakresie minimalnych odległości między budynkami, ograniczono liczbę i skutki pożarów.

SOPREMA od ponad 100 lat rozwija swoje produkty z myślą, że jakość, trwałość i niezawodność materiałów musi odpowiadać ambicjom projektantów i oczekiwaniom inżynierów, ale także zapewniać bezpieczeństwo końcowym użytkownikom.


SOPREMA - INNOWACJE I KOMPLEKSOWE BEZPIECZEŃSTWO


SOPREMA jest liderem rozwiązań i systemów ochrony przed penetracją wód opadowych lub gruntowych, wilgoci i pary wodnej. Dysponuje systemami opartymi na izolacjach bitumicznych, syntetycznych oraz płynnych (żywicach) i stale rozwija technologie tych produktów w aspekcie żywotności i pewności zastosowania. Wyprzedza przy tym najnowsze trendy w wytwarzaniu materiałów budowlanych przyjaznych środowisku, pochodzących z recyklingu, ograniczających stosowanie paliw kopalnych, a także – co jest nowością - wpływających na redukcję tlenków azotu NOx oraz pochłaniających CO2.


Soprema kliny spadkowe

Jedną z innowacji SOPREMA w zakresie dachów płaskich jest EFYOS BLUE SMART A - system termoizolacyjnych płyt spadkowych z poliizocyjnauratu (PIR) w okładzinach z kaszerowanej folii aluminiowej, o spadku wynoszącym 2,08%, do kształtowania spadków w izolacji termicznej dachów w systemach mocowania mechanicznego, klejenia oraz balastowania

SOPREMA dba przy tym o to, by materiały te służyły także poprawie bezpieczeństwa pożarowego - skutecznie poprawiając komfort cieplny w budynkach, spełniają jednocześnie światowe standardy ochrony pożarowej. Tak szerokie podejście do projektowania systemów i rozwiązań sprawia, że projektowanie, realizacja i eksploatacja budynków z użyciem rozwiązań SOPREMA jest efektywne i skuteczne. To możliwe także dzięki zakresowi specjalistycznych usług SOPRASSISTANCE, w tym doradztwa, współpracy projektowej i nadzoru nad wykonawstwem i utrzymaniem budynku, który wykracza poza zwyczajowe podejście innych producentów.


Mennica Legacy Tower Warszawa

Mennica Legacy Tower – Warszawa, Polska. Projekt: Goettsch Partners/Epstein. SOPREMA dostarczyła system dachu tradycyjnego, bitumicznego, dwuwarstwowego Broof(t1), RE15, RE30


ODPORNOŚĆ OGNIOWA I NAJWYŻSZA JAKOŚĆ W ZGODZIE Z PRZEPISAMI


Aktualne regulacje prawne sprawiają, że priorytetami w nowo projektowanych budynkach jest zapewnienie wysokiej izolacyjności termicznej przegród oraz minimalizacja zużycia energii pierwotnej poprzez odpowiednie zaprojektowanie izolacji ścian, dachów i podłóg oraz instalacji grzewczej, wentylacyjnej, elektrycznej, z wykorzystaniem systemów rekuperacji, instalacji fotowoltaicznych czy pomp ciepła. Regulacje Komisji Europejskiej stawiają budynkom projektowanym od roku 2021 warunek uzyskania niemal zerowej emisyjności. SOPREMA rozwija systemy termoizolacji, gwarantujące uzyskanie najwyższej izolacyjności cieplnej w powiązaniu z ochroną pożarową czy akustyczną, ale też projektuje i dostarcza systemy pozwalające na optymalizację zużycia energii, np. kolektory słoneczne SOPRASOLAR czy systemy HVAC.

Odporność ogniowa i kwestie z nią związane są regulowane odpowiednimi przepisami. W zakresie podstawowych wymagań przeciwpożarowych dla dachów, zawarto je w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z 12 kwietnia 2002 r. z późniejszymi zmianami. Do opisu właściwości ogniowych wyrobów i elementów budowlanych służą 3 klasyfikacje. Pierwszą z nich jest reakcja na ogień, odnosząca się do wyrobów budowlanych, w której wyróżniono 7 podstawowych klas, oznaczonych literami: „A1”, „A2”, „B”, „C”, „D”, „E” i „F’ (od najwyższej A1 - niepalnej, do najniższej F łatwozapalnej) opisanych w „EUROKLASIE” – tj. normie europejskiej EN 13501-1 „Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków - Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień”.

Kolejna klasyfikacja służy do określenia odporności pożarowej budynków oznaczonych literami: „A”, „B”, „C”, „D” i wynikającymi z niej wymaganiami odnośnie zachowania poszczególnych elementów budynku podczas pożaru. Odporność ogniowa wiąże się ze spełnieniem przez nie określonych wymagań, zawartych w § 216 WT. Przekrycia dachowe jako elementy budynku muszą się charakteryzować odpornością ogniową RE 30 dla budynku w klasie odporności pożarowej „A” lub „B”, RE 15 w klasie odporności pożarowej „C”. W przypadku budynków w klasie odporności pożarowej „D” nie stawia się wymagań odporności ogniowej RE przekryciom dachowym.

Jeszcze inna klasyfikacja odnosi się do odporności na oddziaływanie ognia zewnętrznego przekryć dachowych. Wymagania dotyczące odporności dachu na działanie ognia znajdują się w Załączniku nr 3 do WT, który przyporządkowuje europejskie klasy odporności dachów na ogień zewnętrzny Broof(t1) lub Froof(t1). Badanie odporności przekryć dachowych na ogień zewnętrzny przeprowadza się zgodnie z normą opisaną w CEN/TS 1187. W Polsce została przyjęta metoda nr 1, stąd nazwa klasyfikacji Broof(t1).

Przykładowo przekrycie dachowe składające się z hydroizolacji z pap SOPREMA w układzie dwuwarstwowym, z termoizolacją z pianki PIR EFYOS lub EFIGREEN produkcji SOPREMA, z paroizolacją z pap samoprzylepnych SOPREMA na części nośnej z blachy trapezowej, bez użycia łączników mechanicznych do zamocowania hydroizolacji i termoizolacji, czyli według naszej nomenklatury dach w systemie NO FIX ma odporność ogniową RE 30 oraz Broof(t1).


Soprema dach płaski FM Global

Systemy dachowe SOPREMA z certyfikatem FM APPROVED

SOPREMA, oferując rozwiązania systemowe, dedykowane do określonych funkcjonalności budynku, dostarcza jednocześnie produkty i rozwiązania, które zapewniają klientom bezpieczeństwo, spokój i pewność, że wybierając je, dokonali najlepszego możliwego wyboru. To m.in. z tego powodu SOPREMA angażuje się w certyfikowanie swoich produktów i kompletnych systemów certyfikatem FM APPROVED, przyznawanym przez FM Global. To międzynarodowe towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych, jest jednocześnie instytutem badawczym, w którym bada się komponenty, konstrukcje i systemy pod kątem potencjalnych zagrożeń, mogących wystąpić podczas użytkowania.

Weryfikacja jest oparta na badaniach naukowych i próbach, a także ponad stuletnim doświadczeniu. Poddając swoje produkty i całe systemy tak rygorystycznej weryfikacji, SOPREMA zapewnia swoim klientom maksymalną ochronę ich życia i mienia przed żywiołami i pożarem. Wyroby dachowe SOPREMA z certyfikatem FM APPROVED to m.in. hydroizolacje bitumiczne jednowarstwowe i wielowarstwowe, hydroizolacje syntetyczne, paroizolacje bitumiczne, preparaty gruntujące, termoizolacje PIR.

Jednym z systemów dachowych SOPREMA, posiadających ten jeden z najwyższych możliwych do uzyskania certyfikat jakości, jest dach bitumiczny FM Global na blasze trapezowej z izolacją PIR, którą cechują doskonałe parametry izolacyjne oraz bezpieczeństwa pożarowego. Każda z warstw dachu – paroizolacyjna, termoizolacyjna i hydroizolacyjna – posiada certyfikat FM APPROVED. Tworząc całość, stanowią równocześnie kompletny system FM Global, którego odporność ogniowa gwarantuje kompleksowe bezpieczeństwo.


Soprema dach płaski FM Global

Do budynków, które muszą spełniać najwyższe wymagania bezpieczeństwa pożarowego, przeznaczone są zarówno papy SOPREMA jak i membrany PVC i TPO FLAGON, posiadające certyfikat FM APPROVED wystawiany przez FM GLOBAL.

Przykładowo przekrycie dachowe z udziałem pap SOPREMA ELASTOPHENE FLAM 25 AR T3, która zawiera dodatki zwiększające odporność na oddziaływanie ognia zewnętrznego, i SOPRAFIX HP, termoizolacji SOPREMA z pianki PIR EFIGREEN ACIER F pozwala na uzyskanie certyfikatu FM APPROVED i oczywiście wszystkich pozostałych klasyfikacji, jakich wymaga odporność ogniowa RE30 i Broof(t1).

Ponadto zakład produkcji pap w Błoniu uzyskał certyfikat FM APPROVED, potwierdzający spełnienie rygorystycznych wymagań związanych z produkcją pap ELASTOPHENE 25, ELASTOPHENE FLAM 25, SOPRALENE FLAM 180, SOPRAFIX HP, SOPRAFIX UNILAY AR IC oraz ELASTOPHENE FLAM 25 AR FR. To sprawia, że fabryka w Błoniu, jako jedna z nielicznych fabryk SOPREMA z certyfikatem FM APPROVED, otwiera dodatkowe perspektywy rynkowe i jest kolejnym czynnikiem wyraźnie różnicującym ofertę SOPREMA w stosunku do konkurencji na rynku polskim i europejskim.

Certyfikaty FM APRROVED dla całego przekrycia dachu składającego się produktów SOPREMA ma także układ dachowy składający się z membrany PVC FLAGON SR SC i termoizolacji z pianki PIR EFIGREEN ACIER F.


Soprema zakład Błonie

Nowoczesny zakład produkcyjny SOPREMA Polska w Błoniu koło Warszawy wybudowany za 15 milionów euro przez Grupę SOPREMA uzyskał certyfikat FM APPROVED potwierdzający spełnienie rygorystycznych wymagań związanych z produkcją pap


Systemowe rozwiązania SOPREMA - termoizolacje EPS, XPS i PIR


SOPREMA rozwija wszystkie trzy grupy produktowe, korzystając z najnowszych osiągnięć technologicznych, pozwalających na poprawę parametrów izolacyjnych, a dzięki stosowaniu grafitu, także parametrów ogniowych i stabilności wymiarowej. Dzięki temu styropiany dachowe SOPRADACH EPS - produkt najbardziej rozpowszechniony na rynku konsumenckim oraz w budownictwie wielorodzinnym, a także łatwy do recyklingu - posiadają znakomite właściwości cieplne. W ofercie SOPREMA można znaleźć całą gamę styropianów elewacyjnych, akustycznych oraz dachowych – ognioodpornych, gwarantujących uzyskanie klasyfikacji przekrycia do REI 30, a także izolacje XPS o wytrzymałości na ściskanie od 300 do 700 kPa.

Materiałem gwarantującym najlepsze parametry izolacyjne, odporność ogniową oraz przyjazność dla środowiska, są płyty dachowe i elewacyjne z twardej piany poliizocyjanurowej PIR. Poza wymienionymi wyżej zaletami, pianki są całkowicie odporne na bakterie i grzyby, obojętne dla człowieka i środowiska, łatwe w recyklingu oraz pożarowo bezpieczne.

Do izolacji dachów płaskich i tarasów służą pianki PIR EFYOS i EFIGREEN® oraz THERM PIR, sprawdzone w wymagających systemach dachowych SOPREMA, także w układach klejonych i w obiektach z wymaganym certyfikatem FM GLOBAL.

Izolację dachów skośnych zapewniają specjalistyczne płyty EFISARKING® dostępne wraz z systemem akcesoriów i pap bitumicznych dla izolacji szczególnie wymagających dachów.


ODPORNOŚĆ OGNIOWA PLUS GWARANCJA DOBORU NAJLEPSZEGO ROZWIĄZANIA


Pokrycia dachowe są narażone na wiele zagrożeń, a jednocześnie muszą być w stanie chronić konstrukcję budynku przez wiele lat. Projektanci mają jednak obecnie tę przewagę, że mogą wybrać system, który zapewnia długowieczność i zapobiega stratom, dzięki poddaniu go bardziej wymagającej weryfikacji, niż wymagają krajowe czy unijne przepisy. Zastosowanie systemu termo- i hydroizolacji SOPREMA daje gwarancję kompatybilności i sprawdzonej jakości systemu. SOPREMA dostarcza kluczowe surowce do produkcji, bazując na stałych i regularnie kontrolowanych dostawcach. Dzięki praktyce i doświadczeniu jest jedynym dostawcą sprawdzonych systemów, obejmujących wszystkie elementy przegrody. Gwarantuje przy tym wykonawcy pełną koordynację dostaw, a inwestorowi i architektowi – spełnienie oczekiwanych parametrów.

Nowatorską technologią, unikalną dla SOPREMA, jest możliwość wykonania obróbek lub renowacji starego pokrycia dachowego bitumicznego żywicami ALSAN®. System jest stosowany na dachach o nachyleniu do 15° i posiada klasyfikację Broof (t1). Pozwala na wykonanie hydroizolacji bez usuwania starych warstw pokrycia, co oznacza oszczędność czasu i kosztów.

Innym rozwiązaniem renowacji starego pokrycia papowego bitumicznego jest zastosowanie sprawdzonej papy jednowarstwowej z kanałami wentylacyjnymi SOPRALENE 180-40 AR SI, która umożliwia skuteczne usuwanie wilgoci ze starego pokrycia poprzez zamontowane kominki wentylacyjne.

Systemy dachowe SOPREMA, rygorystycznie przetestowane pod kątem aprobaty FM APPROVED, w tym odporności na ogień wewnętrzny i zewnętrzny, działanie sił ssących wiatru i przyspieszone działanie czynników atmosferycznych, to dowód na zaangażowanie firmy w dostarczanie wiodących produktów dla branży, w której ceni się jakość i trwałość. Odporność ogniowa to tylko jeden z aspektów, na który kładzie się uwagę. Różnorodność systemów gwarantuje dobór najwłaściwszego rozwiązania, a detale i rozwiązania systemowe są uzupełnione przez opracowania indywidualne, dostosowane do sytuacji projektowej. Zespół techniczny SOPREMA składa się z ekspertów z ponad 10-letnim doświadczeniem w branży, którzy dzielą z klientami unikalną, zdobytą w ciągu tego okresu wiedzą – na temat pracy całej przegrody: części nośnej, paro-, hydro- i termoizolacji – niedostępną u innych producentów.

Ostatnio zmieniany wtorek, 12 październik 2021 08:37