1. Wprowadzenie

Administratorem danych osobowych jest SOPREMA POLSKA SP. Z O. O. z siedzibą w Pass przy ul. Stefana Batorego 7, 05-870 Błonie, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000163897, NIP PL 778-11-19-419 (zwany dalej jako ”Administrator”). Administrator dba o zapewnienie wysokiego standardu ochrony prywatności użytkowników oraz osób zainteresowanych. Niniejsza Polityka Prywatności, zwana dalej „Polityką”, określa zasady zbierania, przetwarzania oraz wykorzystywania danych osobowych użytkowników, osób zainteresowanych.

Polityka ma na celu przede wszystkim, poinformowanie użytkowników i osób zainteresowanych o przysługujących ich prawach w związku z przetwarzaniem ich danych przez administratora.

W ramach prowadzonej przez nas działalności zobowiązujemy się do przestrzegania niniejszej Polityki, jak również wymogów obowiązujących przepisów prawa m. 1u. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane: ”RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

W związku z tym, zachęcamy do zapoznania się z poniższą informacją.

 1. Definicje

Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o:

 1. przetwarzaniu – należy przez to rozumieć operacje dokonywane na danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takie jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;

 2. administratorze – należy przez to rozumieć osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania;

 3. danych osobowych – to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”). Obejmują one dane użytkowników, dane pacjentów;

 4. podmiocie przetwarzającym - oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora;

 5. profilowaniu - oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się;

 6. pseudonimizacji – oznacza przetworzenie danych osobowych w taki sposób, by nie można ich było już przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem że takie dodatkowe informacje są przechowywane osobno i są objęte środkami technicznymi i organizacyjnymi uniemożliwiającymi ich przypisanie zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej;

 7. użytkownik – osoba przeglądająca zawartość strony internetowej www.soprema.pl;

 8. osoba zainteresowana – osoba, która złożyła zapytanie poprzez formularz kontaktowy poprzez stronę internetową www.soprema.pl

 1. Kategorie przetwarzanych danych

Spółka zbiera i przetwarza następujące kategorie danych osobowych, w tym między innymi:

 • Dane użytkowników – IP komputera, otwierane podstrony, czas wizyty, liczba poszczególnych odsłon, liczba wizyt, źródło wizyty, jednak służą one jedynie celom statystycznym oraz polepszaniu zawartości serwisu WWW, a także w sytuacji korzystania przez użytkownika z urządzeń przenośnych – dane identyfikacyjne urządzenia, jednak zebrane w ten sposób dane będą użyte tylko w celach statystycznych lub w celu zapewnienia prawidłowego korzystania z Serwisu WWW;

 • Dane osób zainteresowanych – imię, nazwisko, profil zawodowy, nazwa firmy, adres e-mail, telefon kontaktowy, miasto, kraj, treść wiadomości, IP komputera,

 1. Podstawy prawne przetwarzania danych i cele przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest: 

 • zgoda – tj. dobrowolnie wyrażona przez Państwo zgoda na przetwarzanie danych
  (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) dot.
  zgłoszonego żądania poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie www.soprema.pl;

 • wymogi kontraktowe – tj. przetwarzanie danych jest niezbędne do udostępnienia
  i przeglądania strony internetowej
  www.soprema.pl (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);

 • zgoda – tj. dobrowolnie wyrażona przez Państwo zgoda na przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) dot. zgłoszonego żądania poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie www.soprema.pl;

Dane osobowe nie mogą być przechowywane dłużej niż jest to konieczne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane. Dane osobowe osób zainteresowanych w zakresie pytań złożonych poprzez stronę internetową, będą przechowywane na okres udzielania odpowiedzi na Państwa zapytanie przez okres 30 dni. Pozostałe Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, zwłaszcza obowiązku przechowywania dokumentów księgowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest konieczne w celu odpowiedzi na zadane przez Państwa pytanie. Udzielona zgoda może zostać w każdej chwili cofnięta ze skutkiem w przyszłości. Takie cofnięcie zgody pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed cofnięciem zgody.

Dane osobowe osób odwiedzających stronę internetową Administratora będą przetwarzane od momentu odwiedzenia przez Państwa strony internetowej. Jeżeli nie akceptują Państwo niniejszej Polityki, prosimy o dalsze niekorzystanie i opuszczenie strony internetowej.

 1. Przysługujące Prawa

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:

 • prawo dostępu do danych – osoba, której dane dotyczą ma prawo do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich;

 • prawo poprawiania danych – osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe;

 • prawo żądania usunięcia danych – osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia jej danych osobowych, a spółka ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeśli zachodzi jedna z przesłanek określonych przez prawo;

 • prawo do ograniczenia przetwarzania – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:
  a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
  b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
  c) Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

 • prawo do sprzeciwu – osoba, której dane dotyczą ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw związanych z jej szczególną sytuacją,

 • prawo do przenoszenia danych – osoba, której dane dotyczą ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi oraz ma praw przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, po spełnieniu przesłanek określonych przez przepisy prawa.

 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych. To uprawnienie mogą Państwo zrealizować w sytuacji, kiedy domniemywa się, że Państwa dane osobowe przetwarzamy w nieuzasadniony sposób, bądź w sprzeczności z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa.

Informujemy, że przetwarzanie Państwa danych osobowych nie odbywa się na podstawie zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz profilowania.

Swoje prawa mogą Państwo realizować poprzez zgłoszenia pisemne lub ustne swoich żądań w siedzibie Administratora lub telefonicznie pod nr 022 436 93 14.

Państwa żądanie rozpatrzymy niezwłocznie, maksymalnie w ciągu jednego miesiąca.

Posiadają Państwo także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Taką skargę należy kierować na adres:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2 
00-193 Warszawa

 1. Przekazywanie danych

Administrator może zawierać pisemne umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych z innym podmiotem (przetwarzający). Uprawnienie do zawierania takich umów wynika z przepisów prawa.

Państwa dane będą przekazywane do SOPREMA GROUP (do spółek z grupy SOPREMA) lub jej filii, oddziałów czy też rzetelnych firm partnerskich. Więcej informacji na temat spółek z grupy możesz znaleźć pod adresem:
https://soprema.pl/o-nas/soprema-na-swiecie

Podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli obligują do tego aktualne przepisy prawa.

 1. Pozyskiwanie danych

W większości pozyskujemy dane osobowe bezpośrednio od Państwa, za pośrednictwem naszej strony internetowej.

W większości przypadków przetwarzamy dane osobowe, które przekazują Państwo w ramach wysyłania zapytań poprzez formularz kontaktowy oraz pozyskujemy dane osobowe również za pośrednictwem odwiedzenia i śledzenia Państwa aktywności na naszej stronie internetowej.

 1. Środki bezpieczeństwa

Państwa dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa. Administrator podejmuje odpowiednie środki w celu:

 • zapewnienia ochrony danych osobowych przed utratą, nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem, zniszczeniem, modyfikacją lub ich ujawnieniem,

 • zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych,

 • w celu ochrony danych osobowych stosownie do poziomu ryzyka i szczególnych kategorii danych osobowych,

Biorąc pod uwagę aktualny stan technologii, koszty, charakter, zakres, kontekst i cele operacji przetwarzania, jak również prawa i wolności osób fizycznych, działania będą one obejmować w szczególności pseudonimizację i szyfrowanie danych osobowych, środki zapewniające poufność, integralność, dostępność i odporność, środki przywracania danych osobowych oraz procedury regularnego testowania, oceny i oceny skuteczności środków bezpieczeństwa.

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki w celu jej aktualizacji i zapewnienia jeszcze lepszego bezpieczeństwa Państwa danych.

 1. Pytania

W razie jakichkolwiek pytań, wątpliwości związanych z Polityką Prywatności i przetwarzaniem Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt.

Polityka Cookies

 1. SOPREMA POLSKA SP. Z O. O. (dalej zwani: „Spółka”) podczas udostępniana zawartości swoich stron WWW stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka) czyli dane informatyczne, składające się grupy liter i cyfr, które zapisujemy w Państwa przeglądarce internetowej lub na dysku twardym Państwa komputera. Możliwe jest także używanie przez Spółkę technologii o funkcjonalności zbliżonej do plików cookies.

 2. Zapisywane pliki cookies zawierają zazwyczaj: unikalny numer, czas przechowywania ich na urządzeniu Użytkownika, dane o urządzeniu za pośrednictwem którego odwiedzasz stronę, jego parametry techniczne, takie jak: system operacyjny i wersja, rozdzielczość ekranu, zastosowana przeglądarka i jej wersja, adres IP i położenie z niego wynikające, nazwę domeny serwisu z którego pochodzą, parametry techniczne urządzenia

 3. Spółka ma możliwość odczytywania plików Cookies, które na Państwa urządzeniu zapisały naszą stronę internetową.

 4. Niektóre cookies umożliwiają nam połączenie Państwa aktywności podczas przeglądania naszej strony już w chwili, kiedy otwierane jest okno przeglądarki internetowej, aż do jej zamknięcia. Po zamknięciu okna przeglądarki internetowej, cookies kasują się. Inne pozostają w urządzeniu przez ustawiony czas i aktywują się zawsze podczas odwiedzania strony internetowej, tworzącej poszczególne cookies.

 5. Pliki ciasteczek wykorzystywane są przez Spółkę w następującym celu:

  • optymalizacji dostosowania zawartości stron WWW do preferencji Użytkownika, pozwalają one na rozpoznanie urządzenia Użytkownika i przedstawienie stron WWW w formie dostosowanej do jego potrzeb,

  • tworzenia statystyk umożliwiających sposób Użytkowania stron WWW przez użytkownika i pozwalających na ulepszenie ich zawartości i struktury,

  • utrzymania sesji przeglądarki internetowej zalogowanego Użytkownika, dzięki czemu nie ma konieczności logowania się przy przejściu na kolejne podstrony serwisu,

  • przedstawieniu Użytkownikom reklam dostosowanych do ich zainteresowań

 6. Spółka stosuje pliki cookies o następujących rodzajach i funkcjach

  • Uwierzytelniające,

  • Zapewniające bezpieczeństwo i wykrywające nadużycia,

  • Zbierające informacje o sposobie użycia stron WWW,

  • Zapamiętujące ustawienia i personifikujące wygląd interfejsu Użytkownika,

  • Pozwalające na lepsze dostosowanie treści reklamowych do zainteresowań Użytkownika.

Zamieszczane przez serwer pliki cookies można podzielić na dwa rodzaje: pliki sesyjne, które są tymczasowe i pozostają w urządzeniu Użytkownika tylko do czasu wylogowania się ze stron WWW lub zamknięcia przeglądarki internetowej oraz pliki stałe, które pozostają w urządzeniu Użytkownika do momentu ich ręcznego usunięcia lub do daty określonej w parametrach danego pliku cookies.

 1. Oprogramowanie służące do przeglądania zawartości stron internetowych zazwyczaj domyślnie zezwala na przechowywanie plików cookies w urządzeniu Użytkownika, jednak w każdej chwili ustawienia dotyczące tych plików mogą zostać zmienione przez Użytkownika. Zwykle możliwe jest całkowite zablokowanie ich pobierania lub wymuszenie informacji o każdorazowym zapisywaniu tych plików na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o sposobach obsługi plików cookies znajdziecie Państwo w ustawieniach oprogramowania do przeglądania zawartości stron internetowych z jakiego korzystacie. Pomocne mogą być w tym celu następujące poradniki:

 2. Wyłączenie przez Użytkowników stosowania plików cookies może spowodować utrudnienia w działaniu lub uniemożliwić działanie niektórych usług oferowanych przez Serwis, w szczególności tych, które wymagają logowania. Wyłączenia opcji cookies nie powoduje utrudnień w oglądaniu i czytaniu treści nie wymagających logowania. Jeśli nie wyłączysz korzystania z plikow Cookies, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na ich używanie.

Stowarzyszenia

PUIG
Cci
Dachy zielone
PKB