REGULAMIN KONKURSU SOPREMA NA WAKACJACH


Konkurs Soprema wakacje z Sopremą

Pobierz regulamin konkursu


 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

 1. Konkurs organizowany jest pod nazwą „Soprema na Wakacjach”.

 2. Organizatorem konkursu jest Soprema Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pass, ul. Stefana Batorego 7, Pass, 05-870 Błonie, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy pod numerem KRS 0000163897, posiadającą numer NIP 7781119419, numer REGON 630703900, kapitał zakładowy w wysokości 19 000 000 zł, BDO 000110615.

 3. Konkurs jest skierowany do Generalnych Wykonawców, Wykonawców, Deweloperów, Architektów oraz Klientów Soprema Polska sp. z o.o.

 4. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

 5. Konkurs prowadzony jest przez Organizatora na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 6. Regulamin konkursu dostępny będzie na stronie organizatora tj., www.soprema.pl

 7. Konkurs trwa od 12.08.2022r. do dnia 29.08.2022 roku.

 8. Konkurs będzie przeprowadzony w formie mailowej oraz papierowej.

 9. Informacje dotyczące Konkursu, w szczególności dotyczące rozstrzygnięcia konkursu i wyłonienia laureatów Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej: www.soprema.pl

 10. Wszelkie pytania dotyczące Konkursu powinny być kierowane na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. W tytule wiadomości należy wpisać „Konkurs Soprema na Wakacjach”.

 11. Uczestnik przystępując do Konkursu potwierdza, że zapoznał się i akceptuje wszystkie postanowienia zawarte w Regulaminie. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

 12. Uczestnik przystępując do Konkursu potwierdza, że zapoznał się i akceptuje wszystkie postanowienia zawarte w Regulaminie. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

 13. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

 1. CZAS TRWANIA KONKURSU

Konkurs w zakresie możliwości wykonania Zadań konkursowych w sposób wskazany w sekcji IV Regulaminu, rozpoczyna się od momentu jego ogłoszenia na stronie Organizatora i kończy się w dniu 29.08.2022 o godzinie 23:59 (czasu polskiego). Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone nie później niż do końca dnia 02.09.2022 do godziny 23:59 (czasu polskiego). Okres trwania Konkursu, wskazany w zdaniu poprzedzającym nie obejmuje okresu wydania nagród i składania reklamacji.

 1. UCZESTNICY KONKURSU

 1. Udział w Konkursie jest dobrowolny.

 2. W Konkursie mogą wziąć udział Generalni Wykonawcy, Wykonawcy, Deweloperzy, Architekci oraz Klienci Organizatora.

 3. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy, współpracownicy, przedstawiciele Organizatora oraz członkowie najbliższej rodziny wyżej wymienionych osób. Przez osobę najbliższą rozumie się małżonka, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, powinowatych w tej samej linii lub stopniu, osoby pozostające w stosunku przysposobienia oraz ich małżonków, a także osoby pozostające we wspólnym pożyciu.

 4. Organizator posiada prawo weryfikacji spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie. Organizator jest uprawniony do wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie lub odmowy przyznania Uczestnikowi nagrody, jeżeli okaże się, że dany Uczestnik działa sprzecznie z Regulaminem lub nie spełnia warunków do uczestnictwa w Konkursie określonych w Regulaminie.

 5. Przystąpienie do Konkursu tj. zgłoszenie się Uczestnika do Konkursu na warunkach określonych w Regulaminie będzie równoznaczne z tym, że Uczestnik zapoznał się z treścią Regulaminu i go akceptuje, oraz że wyraża zgodę na upublicznienie swojej pracy w mediach społecznościowych Organizatora.

 1. ZASADY KONKURSU, NAGRODY.

 1. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik w czasie trwania konkursu tj. w dniach 12.08.2022r. - 29.08.2022 roku wykona wszystkie poniżej wskazane zadania („Zadanie konkursowe”)

  • Przedstawi w dowolnej technice – zdjęcie, rysunek z wykorzystaniem logo Soprema, nazwy firmy Soprema, gadżetu Soprema, prasy Soprema czy produktu będącego w asortymencie Soprema, jak spędza wakacyjny czas z Soprema.
  • Obserwuje profil Soprema Polska w serwisach Facebook lub LinkedIN;
  • Prześle skan swojej pracy na adres e – mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub odeśle wypełniony formularz pocztą albo kurierem na adres siedziby Organizatora – ul. Stefana Batorego 7, Pass, 05 – 870 Błonie. (W tytule wiadomości e – mail lub na kopercie należy wpisać: „Soprema na Wakacjach – formularz”. Każdy Uczestnik jest zobowiązany do nadesłania pracy w odrębnym e-mail lub osobnej kopercie.
 2. W Konkursie wezmą udział wyłącznie Uczestnicy, którzy wykonają Zadanie konkursowe w czasie trwania Konkursu.

 1. NAGRODY I WYŁONIENIE ZWYCIĘZCÓW

 1. Organizator powołał 3 osobową Komisję składającą się z przedstawicieli Organizatora (dalej zwaną „Komisją konkursową”).

 2. Do zadań Komisji konkursowej należeć będzie czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu, podejmowanie decyzji we wszelkich kwestiach dotyczących Konkursu, w tym zakresie interpretacji postanowień Regulaminu oraz wyłonienie Uczestników, którym przyznane zostaną nagrody („Zwycięzcy”). Decyzje Komisji konkursowej są ostateczne.

 3. Komisja konkursowa dokona weryfikacji wykonania zadań konkursowych i wyłoni Uczestników, którzy wykonają zadanie Konkursowe oraz przyzna Nagrody. O przyznaniu Nagród, poza weryfikacją poprawności Zadania Konkursowego przez Komisję, decyduje kreatywność.

 4. Nagrodami rzeczowymi do wygrania w Konkursie są:

  • Trzy nagrody główne;
  • Upominki z logo firmy Organizatora- do wyczerpania zapasów.
 5. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w dniu 02.09.2022r., o godz. 14:00 poprzez publikację komunikatu na stronie internetowej Organizatora.

 6. Do Zwycięzców nagrody zostaną wysłane pocztą na adres korespondencyjny wskazany w Zgłoszeniu Konkursowym w terminie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia Konkursu.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów wskazanych w niniejszym Regulaminie lub odwołania Konkursu w każdym czasie.

 2. Wszelkie informacje zawarte na stronie internetowej Organizatora, w mediach społecznościowych czy materiałach promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny – wiążące są jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu.

 3. Regulamin jest dostępny na czas trwania Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.soprema.pl.

 4. Organizator przyznaje Zwycięzcom dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości równej kwocie podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie liczonemu od ubruttowionej o należny podatek dochodowy wartość nagród rzeczowych. Kwota dodatkowej nagrody pieniężnej, o której mowa powyżej nie podlega wypłacie Zwycięzcom, lecz jest przeznaczona do zapłaty należnego podatku dochodowego od wartości nagrody, który obciąża Zwycięzcy. Zwycięzcy Nagród w Konkursie zgadzają się, że kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na ich rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej w Konkursie.

 5. Organizator zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami jest odpowiedzialny za pobór i odprowadzenie do właściwego Urzędu Skarbowego podatku dochodowego od wartości nagród.

 6. Zwycięzcy Nagród w Konkursie nie mogą żądać zastąpienia przyznanej Nagrody ekwiwalentem pieniężnym lun nagrodą innego rodzaju

 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.

 1. Administratorem danych osobowych Uczestnika Konkursu jest Soprema Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pass, ul. Stefana Batorego 7, Pass, 05-870 Błonie.

 2. Z Administratorem można skontaktować się elektronicznie pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie pod adresem siedziby Administratora.

 3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Agnieszkę Radtke, z którym można się skontaktować drogą elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 4. Podanie przez Uczestnika Konkursu danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia Administratorowi zorganizowania Konkursu, powiadomienia laureatów o wynikach konkursu i przyznaniu nagród.

 5. Dane osobowe Uczestnika Konkursu będą przetwarzane w celu organizacji, przeprowadzenia i promocji Konkursu.

 6. Dane osobowe przetwarzane są również na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 ust.1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) na potrzeby organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz opublikowania informacji o laureatach konkursu. Niewyrażenie przez Uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych, zamieszczonej pod formularzem Zadania Konkursowego (Załącznik nr 1), jest równoznaczne z brakiem udziału w Konkursie.

 7. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Państwa danych osobowych każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane, przysługuje możliwość skorzystania z następujących praw:

  • prawa do żądania dostępu do danych osobowych, co oznacza, że mają Państwo prawo zgłosić do Administratora żądanie o dostęp do swoich danych, co zobowiązuje Administratora do udzielenia informacji o przetwarzaniu danych osobowych, a także na Państwa żądanie Administrator musi przedłożyć kopię Państwa danych osobowych,
  • prawa do sprostowania danych osobowych, co oznacza, że mają Państwo prawo żądać od Administratora zmiany danych, jeżeli okaże się, że dane przez Administratora wykorzystywane są nieprawidłowo lub są niekompletne,
  • prawa do usunięcia danych osobowych, co oznacza, że mają Państwo prawo od Administratora żądać, aby usunął dane osobowe, jeżeli są one niepotrzebne i nie ma podstawy prawnej do ich przetwarzania,
  • prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, co oznacza, że mają Państwo prawo żądać, aby Administrator ograniczył przetwarzania danych osobowych,
  • prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, co oznacza, że w dowolnym momencie, mogą Państwo złożyć sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli taki sprzeciw ma zastosowanie,
  • prawa do przenoszenia danych osobowych, co oznacza, że mają Państwo prawo pozyskać od Administratora swoje dane osobowe i wykorzystać je ponownie we własnym celu u innych administratorów, w przypadku, gdy Państwa dane osobowe zostały udostępnione na podstawie umowy lub zgody.
 8. Ponadto przysługuje Państwu możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych jest niezgodne z prawem.

 9. Dane osobowe Uczestników mogą być udostępnione upoważnionym pracownikom Organizatora, podmiotom współpracującym oraz podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie Organizatora, świadczącym na jego rzeczy określone usługi, podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Meta Platforms (Facebook) oraz LinkedIn, podmiotom świadczącym usługi IT oraz dostarczającym oprogramowanie informatyczne.

 10. W związku z tym, że Administrator korzysta z usług Facebook, dane mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 11. Dane osobowe udostępnione wyłącznie dla potrzeb Konkursu będą przetwarzane przez okres trwania Konkursu oraz okres przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w Konkursie, a także ewentualny okres dochodzenia roszczeń i okres dokonania rozliczeń publicznoprawnych.

Stowarzyszenia

PUIG
Cci
Dachy zielone
PKB